THE 2ND EDITION (AUGUST 2020)

Bekijk heel de veiling collectie

Algemene Veilingvoorwaarden HorseSales.Auction versie 2020, van de VOF Horsesales.Auction gevestigd in Vriescheloo

Algemeen:

Artikel 1. Definities

1. In deze veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. VOF: de HorseSales.Auction gevestigd in Vriescheloo aan de Dorpsstraat 58, 9699 PJ Vriescheloo (KvKnr.:78046203)
b. Bestuursleden: de bij de KvK aangemelde bestuursleden van de VOF
c. Onlineveiling: de door de VOF georganiseerde onlineveiling
d. Onlineveilingvoorwaarden: de Algemene veilingvoorwaarden vastgesteld door de VOF en opgenomen in dit artikel en de volgende artikelen
e. Selectiecommissie: de bij de VOF betrokken, of door VOF uitgekozen selecteurs
f. Dierenarts: een arts gespecialiseerd in paarden
g. Veulen: een door de selectiecommissie of bestuursleden geselecteerd veulen
h. Embryo: een ongeboren veulen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt in deze in de  veilingvoorwaarden onder veulen uitdrukkelijk ook een ongeboren veulen (embryo) begrepen
i. Verzoek tot veiling: het verzoek van de verkoper om het veulen te veilen
j. Veilingkosten: de kosten die door de VOF aan de koper in rekening worden gebracht, te weten 10% van de koopsom, te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief
k. Koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een veulen die tijdens de onlineveiling tussen de verkoper en koper tot stand komt
l. Verkoper: een natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een koopovereenkomst; verkoper is gemandateerd om als koper op te treden
m. Koper: een natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon die als koper optreedt bij een koopovereenkomst; koper is gemandateerd om als koper op te treden
n. Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Op deze koper kunnen bepalingen van de wet van toepassing zijn die gaan vóór de veilingvoorwaarden
o. Toewijzing: de verklaring van de VOF aan de koper, houdende de mededeling dat het veulen/embryo, onder de opschortende voorwaarden van betaling van de koopsom en de kosten, aan de koper is toegewezen
p. Aflevering: het moment dat het veulen daadwerkelijk fysiek wordt afgeleverd op een door de koper aangegeven adres, Aldus zijnde het moment dat het veulen daadwerkelijk uit het transportmiddel stapt en voet zet op het afleveradres

2. Aan de hiervoor in dit artikel gedefinieerde begrippen komt in deze veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe. Deze begrippen kunnen zonder verlies van de
inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

 

Artikel 2. Algemeen

1. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de onlineveiling gesloten koopovereenkomsten alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortloeien. Op deze overeenkomsten en op deze veilingvoorwaarden horsesales.auction 2020 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met algehele uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG).

2. De VOF draagt er zorg voor dat de bezoekers van de online veilingsite tijdig vóór aanvang van de online veiling kennis kunnen nemen van de veilingvoorwaarden.

3. Deze veilingvoorwaarden zijn te vinden op de website van de veiling. Deze veilingvoorwaarden zijn bindend en wel uitsluitend de Nederlandse tekst daarvan. Aan vertalingen van de veilingvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Elke deelnemer aan de onlineveiling, geeft daarmee te kennen bekend te zijn met deze veilingvoorwaarden en met de inhoud daarvan in te stemmen.

5. De verkoper verplicht zich om zijn dierenarts op te dragen, voorafgaand aan de videodag, het veulen klinisch te keuren op basis van het veterinair protocol opgesteld door HorseSales.Auction. De koper heeft het recht dit veterinair keuringsrapport in te zien. In geval er discussie ontstaat over de staat waarin het veulen zich bevindt op het moment van aflevering of later, is het veterinair keuringsrapport van de verkoper leidend.

6. Verkoper garandeert dat het veulen vrij is van ongeoorloofde middelen op het moment van selectie, rond het moment van de online veiling en bij aflevering. Dit alles op basis van de meest recente FEI lijst voor ongeoorloofde middelen.

7. Veulens kunnen, op afspraak met HorseSales.Auction worden bezichtigd voorafgaand aan de veiling bij de Verkoper.

 

Artikel 3. Voorbereiding, uitvoering en toezicht veiling

1. De voorbereiding en uitvoering van de Onlineveiling worden uitsluitend door de HorseSales.Auction bepaald. De HorseSales.Auction bepaalt de gang van zaken voorafgaande aan en tijdens de Veiling en heeft de bevoegdheid om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de onlineveiling toe te laten, één of meer Veulens niet te veilen of niet toe te wijzen, de volgorde van veilen te veranderen, een bod niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Onlineveiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en andere naar hun oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.


2. Bieders dienen zich op de website van de Veiling digitaal te registreren op de door de Veiling vastgestelde wijze. Iedere bieder krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord en is verantwoordelijk voor zijn of haar digitale handelingen.


3. Bieders dienen zich onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met de onlineveilingvoorwaarden.


4. De Online veiling vindt plaats door de VOF.


5. De VOF heeft tijdens de Veiling het recht onjuistheden in door of namens hen gedane (mondelinge en schriftelijke) uitingen alsmede, al of niet tijdens de veiling, gemaakte fouten te corrigeren.


6. Zij die deelnemen aan de Onlineveiling zijn verplicht om de door of namens de VOF gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen en aanvaarden het feit dat bij een online veiling technische storingen kunnen optreden waardoor een bod mogelijk online niet goed wordt verwerkt.


7. De VOF is niet gehouden te garanderen dat Verkoper het veulen vrij en onbezwaard kan verkopen en kan overdragen aan Koper. De VOF is niet aansprakelijk voor daaruit eventueel voortvloeiende schade.

 

Artikel 4. Wijze van veilen

1. De Veulens worden bij opbod en voetstoots verkocht, in de staat waarin zij zich op het moment van veilen bevinden, zonder actie of refractie.


2. Het bieden geschiedt door het digitaal invoeren van een bod. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, gebonden. Bieder biedt voor eigen rekening en risico. Ook is het mogelijk dat bieder is gemandateerd door een samenwerkingsverband van kopers of een rechtspersoon, hetgeen bij de registratie van de bieder voor de online veiling moet worden vermeld aan de VOF. Bieder wordt gehouden aan zijn bod tot dat een hoger bod is geaccepteerd.


3. Er wordt als volgt geboden: Veulens worden ingezet op een bedrag van euro 2.500.=. De biedstappen van € 2.500,- tot en met € 5.000 bedragen € 250,- per stap en vervolgens boven € 5.000,- in bedragen van € 500,- per stap en boven de € 20.000,- met € 1.000,- per stap.


4. Het veulen wordt toegewezen aan de hoogste bieder. Het is niet mogelijk het bod terug te trekken.


5. Ingeval de bieder van het hoogste bod, na het sluiten van de online veiling, zijn/ haar bod niet gestand doet resp. als het hoogste bod ongeldig wordt verklaard, wordt de bieder van het een- na hoogste bod gehouden zijn/haar bod gestand te doen gedurende een periode van 14 dagen na sluiting van de online veiling.


6. De online veiling sluit op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de online veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Indien in de laatste vijf minuten vóór de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. De definitieve
sluiting vindt vervolgens plaats op het moment dat er de laatste vijf minuten na het laatste bod geen nieuw bod meer is uitgebracht.

 

Artikel 5. Koopovereenkomst en internetkoop

De Koopovereenkomst komt rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de Koper. De VOF is daarbij louter facilitair. Bij online verkopen geldt het wettelijk herroepingsrecht op basis van art 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek. In geval Koper gebruik wil maken van dit rechtsartikel is hij/zij gehouden hiervan schriftelijk bericht te doen aan de VOF en aan de Verkoper, middels een aangetekend schrijven. Na ontbinding is Koper gehouden het veulen aan Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper. Gedurende de bedenktijd periode van 14 dagen en gedurende het terugzenden is Koper gehouden goede zorg te verlenen aan het veulen en in voorkomend geval ook de instructies van de Verkoper te honoreren.

 

Artikel 6. Betaling en aflevering

1. Na Toewijzing van een Veulen stelt de VOF een factuur op en dient de Koper de koopsom, te vermeerderen met de veilingkosten en - indien van toepassing - omzetbelasting (BTW), aan de VOF te voldoen op een door deze aan te wijzen bankrekening en met inachtneming van de gestelde betalingstermijn. Bij in gebreke blijven van Koper door niet tijdige betaling heeft de VOF een retentierecht op het veulen. Het factuur- bedrag komt onder beheer van de VOF.

2. Als over de koopsom van een Veulen omzetbelasting (BTW) moet worden geheven, dan zal dit zowel online als op de door de VOF op te stellen factuur worden vermeld. Indien er sprake is van overgang van een Veulen naar een andere lidstaat van de Europese Unie, kan de Stichting op verzoek van de Koper een factuur opstellen waarop het BTW- nultarief wordt vermeld. De Koper verplicht zich aan de voorwaarden te voldoen voor een rechtsgeldige intracommunautaire transactie en de Verkoper verplicht zichom daaraan zijn medewerking te verlenen. De koper wordt gehouden binnen een jaar na de verkoop aan te tonen dat bij
deze koop sprake was van een rechtsgeldige communautaire koopaktie. Mocht blijken dat toepassing van gemeld BTW-nultarief toch niet mogelijk is, is de Koper verplicht de omzetbelasting (BTW) alsnog per ommegaande aan de VOF te voldoen. De Koper vrijwaart de VOF voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van een rechtsgeldige intracommunautaire transactie. In geval de koper woonachtig is in een derde land ( niet zijnde een EU land), zal een BTW nul tarief. 

3. De VOF betaalt, nadat deze van de Koper is ontvangen, de koopsom onder aftrek van de door de Verkoper aan de Stichting verschuldigde veilingkosten door aan de Verkoper op een door deze aan te geven bankrekening nadat het veulen is afgeleverd naar tevredenheid van alle partijen. De VOF is bevoegd wederzijdse vorderingen tussen de Verkoper en de Koper te verrekenen, doch is daartoe niet verplicht.

4. De Verkoper neemt de verplichting op zich om, indien en voor zolang, een Veulen jonger dan 4,5 maand is, deze bij de merrie te laten, zonder dat de Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

5. Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van de Verkoper. Een Veulen dat op de Onlineveiling is verkocht en 4,5 maand of ouder is, dient binnen 14 dagen ná de Onlineveiling aan de Koper te zijn afgeleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Een Veulen dat op de Veiling is verkocht en toen jonger was dan 4,5 maand, dient uiterlijk wanneer het Veulen 5 maand oud
is feitelijk aan de Koper te zijn afgeleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Van de in dit lid vermelde leveringstermijnen kan alleen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen en na tussenkomst van de VOF. Op de dag dat het Veulen de leeftijd van 5 maanden heeft bereikt en nog niet is afgeleverd, is het Veulen vanaf die dag voor rekening en risico van de Koper. Indien de Koper of de Verkoper niet aan zijn afname- of leveringsverplichting voldoet en deswege in verzuim is, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij een direct opeisbare boete ad € 5.000,- vermeerderd met een boete ad € 500,- voor elke dag dat het verzuim voortduurt.

6. Het Veulen wordt door de Verkoper op een door de Koper aangegeven adres gelegen in Nederland afgeleverd, behoudens andersluidende afspraak tussen de Verkoper en de Koper. Indien de Koper en/of de Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, kunnen de Koper en de Verkoper ter zake een andere regeling  overeenkomen.

7. De eigendom van een Veulen gaat niet eerder op de Koper over dan nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de Koopovereenkomst heeft voldaan en feitelijk is afgeleverd op een door de Koper aangegeven adres.

8. Tijdens de online veiling kan ook een embryo worden geveild samen met een draagmoeder. De prijs van het embryo wordt in die gevallen verhoogd met de prijs voor de draagmoeder. Overleg tussen verkoper/eigenaar van de draagmoeder en koper moet in die gevallen uitsluitsel geven over de vraag of de draagmoeder zal worden verkocht of verhuurd of dat er een andere oplossing wordt gekozen voor het gebruik c.q. het eigendom van de draagmoeder. Het totaal aan koperskosten zal derhalve bestaan uit het afslagbedrag voor het embryo vermeerderd met de vergoeding voor de draagmoeder en zal moeten worden voldaan zoals is omschreven onder sub 1 in dit artikel.


9. Elke levering anders dan voormeld is volledig voor rekening en risico van de Verkoper. De VOF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de in dit artikel opgenomen bepalingen.

 

Artikel 7. Niet-nakoming en wanprestatie

1. Indien de Koper van oordeel is, dat het Veulen na de feitelijke aflevering niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, dient hij de Verkoper hiervan binnen 3 dagen nadat is vastgesteld dat het Veulen niet aan de
overeenkomst beantwoordt, in kennis te stellen door middel van een aan de Verkoper te verzenden aangetekende brief. De Koper dient een afschrift van deze brief te zenden aan de VOF.

2. De Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte Veulen niet lijdt aan één van de stalgebreken lucht zuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na feitelijke aflevering van het Veulen door de Verkoper aan de Koper. De Verkoper staat in voor de juistheid van de
afstammingsgegevens. De controle op het vaderschap van het veulen moet worden uitgevoerd d.m.v. DNA onderzoek.

3. Indien na het moment van afleveren, door een Dierenarts één van de stalgebreken lucht zuigen, systematisch weven of kribbebijten wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit gebrek bestond vóór de datum van feitelijke aflevering, heeft de Koper het recht om zich tot de bevoegde rechter te wenden teneinde deze te verzoeken om de Koopovereenkomst te ontbinden. De verklaring van de Dierenarts van de Koper wordt in dat geval door de Koper aan de VOF en de Verkoper toegezonden door middel van een aangetekende brief.


4. Indien Verkoper niet voldoet aan zijn verplichting het Veulen te veilen zoals voortkomende uit het contract “Verzoek tot veiling”, is hij aan de VOF een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. euro.


Artikel 8. Aansprakelijkheid


1. De VOF sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van de Koper, de Verkoper en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot de navolgende gevallen:

a. de gezondheidstoestand van de te veilen Veulens, daaronder mede verstaan met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen;
b. wanneer een in de online veilingcatalogus vermeld Veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden;
c. gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.

2. Bij aansprakelijkheid van de VOF is de totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag
van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, zal de aansprakelijkheid van de VOF nooit hoger zijn dan het afslagbedrag tijdens de veiling. De VOF is niet
aansprakelijk voor (druk)fouten in de onlineveilingcatalogus met betrekking tot de pedigree (dit zijn de gegevens met betrekking tot de afstamming van de te veilen Veulens) of andere gegevens. Op de Verkoper en de Koper rust de verantwoordelijkheid om de juistheid van deze gegevens te controleren.


Artikel 9. Geschilbeslechting

1. Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de Koopovereenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank in Groningen.


2. Op de rechtsverhouding tussen de VOF en de koper, daaronder ook begrepen eventuele  aansprakelijkstellingen, is Nederlands recht van toepassing.


3. Deze veilingvoorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld. In geval van een geschil met betrekking tot de vertaling,prevaleert de Nederlandse versie.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie